سـوال یا مشکلـی داریــد؟
قوانین

 

قوانین و ضوابط سایت :

* سایت هایی که حاوی مطالب خلاف قوانین ایران باشند پذیرفته نمی شوند.

* کاربری که با کوتاه کردن لینک به کسب درآمد مشغول است در صورت درخواست مدیریت باید سایت یا شبکه ای که توسط آن به جذب کلیک مشغول است را معرفی کند.